• Magyarország története - Kőszeg
  • PASS/3M
  • 30.06.2020
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.

Fe­la­da­tok:

Ol­vasd el a kérdéseket

Nézd meg figyel­me­sen a Magyarország történetéről szóló videórészletet

Válaszolj a kérdésekreVégezz kutatómunkát az in­ter­neten:

ker­ess választ azo­kra a kérdésekre, ame­lye­ket a videó alapján nem tudtál megválaszolni

nézz utána mi­ly­en fon­to­sabb történelmi események za­jlot­tak rö­vid­del 1532 előtt és után Magyarországon

1
Mi­ly­en fon­tos esemény történt Magyarországon 1526-ban?
2
Az oszmán hadat me­ly­ik szultán ve­zet­te a kőszegi várostrom idején?
3
Magyarázd meg az alábbi fo­gal­mat!

zálogbirtok:4
Hon­nan és mi­ly­en családból származott Ju­ri­sics Miklós?

5
Mi volt a fe­la­da­ta Ju­ri­sics Miklósnak 1532-ben Kőszegen?

6
Mi­ly­en kors­zak kezdődik Magyarországon a kőszegi várostrom után?
7
Mikor (év-​hónap-nap) érkezett a török sereg a vár alá?8
Mek­ko­ra volt ez a sereg?
9
Mikor (év-​hónap-nap) és mi­ly­en stratégiával támadták meg a törö­kök a várat először?10
Hány támadást vert viss­za Ju­ri­sics Miklós?
11
Ki volt I. Ferdinánd ?
12
A törö­kök közeledésének hírére Bécs ho­gyan reagált?
13
Mikor (év-​hónap-nap) tervezték a törö­kök a végső támadást?14
Ki ajánlott kom­pro­miss­zu­mot?
15
Ki volt V. Károly?
V. Károly :16
Mikor (év-​hónap-nap-óra) vo­nul­tak el a törö­kök a kőszegi vár alól?17
Kőszeg az egyet­len város, ahol a pon­tos időt jelző és a lit­ur­gi­kus eseményekre hívó harangszón kívül, nemcsak déli 12-kor, hanem ______- kor is ha­rangoz­nak.
18
Mi­ly­en módon hálálkodott a király Ju­ri­sics Miklósnak ?
x