• magyar kutyafajták
 • anonym
 • 30.06.2020
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Sorolj fel néhány, Magyarországon gya­ko­ri kutyafajtát!
2
Ol­vasd el az alábbi ismeretterjesztő szö­ve­get, majd oldd meg a fe­la­da­to­kat!

A puliPro­fil: terelőeb, ked­venc

Marmagasság: kan 40-44 cm, szuka 37.41 cm

Test­tö­meg: 10-15 kg

Táplálékigény: 870 g/nap

Alomszám: 4-7 kis­ku­tya

Várható élettartam: 12-14 év

Ere­de­te: Ősi ázsiai pásztorkutya; az első, ezzel kapcso­la­tos írásos emlék és rajz az 1700-as évekből származik. Mo­dern típusa a századforduló körül formálódott ki. Addig például a puli és a pumi kö­zött nem tet­tek különbséget. Fajtaleírás Rai­sits Emil nevéhez fűződik.

Tulajdonságai: Élénk, gyors, fáradhatatlan, éber, tanulékony. A terelés a vérében van, erre szin­te tanítani sem kell. Gazdájához legendás hűséggel ra­gasz­ko­dik, ide­ge­nek­kel szem­ben ki­fe­je­zet­ten bi­zal­m­at­lan. Kiváló őrző-​védő tulajdonságokkal ren­del­ke­zik.

Alkalmazása: Tulajdonképpen senki sem tudja, mikor került a puli a pásztorok mellé, de annyi bi­zon­yos, hogy ere­de­ti foglalkozása a terelés volt. A ma­gyar pásztor min­den időben nagy bec­s­ben tart­ot­ta, céltudatosan tenyésztette hűséges segítőtársát. Arra is ügyelt, hogy a nyáj mel­lett szolgáló őrző-​védő ebei- a ku­vasz és komondor-​ ne ke­ver­ed­je­nek terelőkutyájával. Később a mezőgazdaság intenzívvé válása, a nagy kiterjedésű legelők felszámolása a puli munkáját is megváltoztatta. Las­san kis­zorult a nyájak mellől, és házőrző, ked­venc lett belőle.

3
Egészítsd ki a mon­datot!

A puli régen elsősorban ___________________________ volt.
 • terelőkutya
 • őrző-​védő
 • házőrző
 • ked­venc
4
Válaszd ki az igaz állítást a szö­veg alapján!
 • A hím és a nőstény puli test­tö­me­ge kö­zött jelentős különbség van.
 • A puli egy ősi európai ku­tyafaj­ta.
 • Na­pon­ta átlagosan 870 gramm táplálékra van szüksége egy pu­linak.
 • Egy pu­linak általában három kiskutyája szü­le­tik.
5
Válaszd ki, hogy az alábbi állítások közül me­ly­ik igaz a pu­li­ra!
 • Ke­ret­ben tartható, vadászkutya, őrző-​védő kutya.
 • Őrző-​védő, házőrző, harapós kutya.
 • Házőrző, kert­ben tarható, pásztor-​, il­let­ve juhászkutya.
 • Szelíd természetű, ke­ret­ben tartható, pásztor-​, il­let­ve juhászkutya.
6
Válaszd ki az igaz állítást a szö­veg alapján!
 • A pulit régen is használták őrző-​védő kutyaként, his­zen kiváló őrző-​védő tulajdonságokkal ren­del­ke­zik.
 • A pásztor régen a ko­mon­dor és a ku­vasz mel­let őrző-​védő kutyaként használta a pulit, mára már azon­ban a nagy kiterjedésű legelők felszámolása miatt inkább kedvencként tar­t­juk.
 • Régen a nyáj mel­lett a puli csupán terelőkutya volt, ma azon­ban őrző-​védő kutyaként is tartják.
 • A nyáj mel­lett a pásztor nem tart­ot­ta őrző-​védő kutyaként a pulit, és ma sem jellemző, hogy ilyen céllal tartanák.
7
Másold ki azt a mon­datot a szövegből, amely alátámasztja, hogy a puli nem min­dig szelíd és barátságos!
8
Fo­gal­mazd meg a saját sza­vaid­dal egy-​két mon­dat­ban, miért változott meg a puli munkája!
9
Egy kis­gye­rek elkóborolt. Kerestetnéd-​e pu­li­val? Válaszod in­do­kold!
10
Ismerősöd megívott, hogy nézd meg az új házat. A kerítésen a következő táblát látod: “Kutyával ör­zött terü­let”. A táblán a fe­li­rat fel­tett egy puli képe is látható.
Bemennél-​e bátran az efféle táblával jel­zett házba, vagy inkább kihívnád ismerősöd, jö­j­jön ki, és fogja le majd a kutyáját belépésedkor? Válaszodat in­do­kold!
11
Nyíregyházán kutyafuttató ver­se­nyt ren­dez­nek. Nyerhetne-​e egy puli első helyezést? Válaszodat in­do­kold meg!
12
Írd le, szeretnél-​e pulit tar­ta­ni vagy sem! Válaszodat in­do­kold meg!
x