• monda
 • anonym
 • 30.06.2020
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Mi a fe­la­dat?

Az órai munkához a kiválasztott mondádra és a mellékelt kék fü­zet­re lesz szükséged. Ol­vasd el figyel­me­sen a mondádat, majd hozzáfoghatsz a fe­la­da­tok kidolgozásához. A fe­la­da­to­kat az adott sor­rend szer­int a kék fü­zet­be kell fel­je­gyez­ned.

1
A füzet borítója a következőket tar­tal­maz­za:
4 / 4
 • név
 • dátum
 • kiválasztott monda címe
 • mondához illő rajz
2
Válaszold meg az alábbi kérdéseket !

8 / 8
 • Kik a főszereplők? (név, külső és belső tulajdonságok)
 • Kik a mellékszereplők? (név, külső és belső tulajdonságok)
 • Körül­belül mi­ly­en időkben játszódhatott a monda cselekménye?
 • Hol játszódik a monda? (pon­tos helyszín)
3
Írj összefoglalást a monda cselekményéről! (150 szó)
10 / 10
4
Határozd meg a monda fajtáját!

Értelemszerűen egy-​egy monda több típusba is besorolható.
In­do­kold meg választásodat!

8 / 8
 • Ere­det­mon­da: Mesés történet, amely népek, népcsoportok eredetéről szól.
 • Helyi monda: Olyan mondatípus, amely föld­ra­j­zi ne­ve­ket vagy ahhoz kötődő jelenségeket magyaráz.
 • Természeti monda: Olyan mondatípus, ame­ly­ben egy természeti képződménnyel kapcso­la­tos történet je­le­nik meg, például egy hegy, árok, tó vagy bar­lang létrejötte.
 • Történelmi monda: Mondatípus, me­ly­nek leg­fon­to­sabb eleme egy valós történelmi esemény.
 • Királymonda: Régi uralkodókról szóló történet. A történelmi mondákhoz tarto­zik
5
Fo­glald össze me­lyek e monda valós, il­let­ve kitalált ele­mei. (150 szó)
10 / 10
/ 40
x