• Rak N Q1 Sven en Debby - Wat loopt er eigenlijk mis?
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Hot seat!

Me­tho­de:
Som­mi­ge leer­lin­gen nemen de po­si­tie van de hoofd­fi­gu­ren in en wor­den door hun klas­ge­no­ten geïnterviewd.


Doel:
Je kunt het per­spec­tie­f van de fi­gu­ren o­ver­ne­men en hun ge­drag re­flec­te­ren.

Hoofd­fi­gu­ren: Neem de po­si­tie van je fi­gu­ur in. Denk ero­ver­ na wat voor v­ra­gen de an­de­ren z­ou­den kun­nen stel­len en be­reid je in­hou­de­li­jk daa­rop voor. Pro­beer ook over je ta­al­ge­bruik na te den­ken.
Schri­jf tref­woor­den op voor in­hou­d en taal!
Kies één of twee ac­teurs die de hoofd­fi­gu­ur op de hot seat zul­len re­pre­sen­te­ren.


In­ter­view­ers: Be­denk re­le­van­te (!) v­ra­gen die je aan de hoofd­fi­gu­ren wilt stel­len.
Schri­jf tref­woor­den op voor in­hou­d en taal!
Tij­dens het in­ter­view stel­len jul­lie af­wis­sel­en­d de v­ra­gen (ie­dereen stelt ten min­s­te één vraag!).

De zaak Sven

Sce­n­a­rio:
We zijn aan het eind van het ver­haal. In ver­ban­d met de jeugdre­clas­se­ring vindt er een uitspraak plaats­ tus­sen Sven, Debby en de ou­ders van bei­den. Voor­al de ou­ders li­jken een aan­tal bran­den­de v­ra­gen te heb­ben.

Groep 1 - Sven
 • Jul­lie be­reiden Sven op de v­ra­gen voor. Pro­beer om wat de ant­woor­den be­treft dicht bij het ver­haal te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie Svens po­si­tie mo­eten in­ne­men en mo­eten o­verl­eg­gen, wat hij in de si­tua­tie zou ant­woor­den.
  Kies twee ac­teurs die samen als Sven op de hot seat zul­len plaats­ nemen.
Groep 2 - Debby
 • Jul­lie be­reiden Debby op de v­ra­gen voor. Pro­beer om wat de ant­woor­den be­treft dicht bij het ver­haal te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie Debby's po­si­tie mo­eten in­ne­men en mo­eten o­verl­eg­gen, wat zij in de si­tua­tie zou ant­woor­den.
  Kies twee ac­teurs die samen als Debby op de hot seat zul­len plaats­ nemen.
Groep 3 - Svens ou­ders
 • Jul­lie be­reiden v­ra­gen voor Sven en Debby voor. Wat z­ou­den Svens ou­ders hun zoon en Debby kun­nen wil­len v­ra­gen?
  Pro­beer om wat de v­ra­gen be­treft dicht bij het ver­haal te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie de po­si­tie van Svens ou­ders mo­eten in­ne­men en mo­eten o­verl­eg­gen, wat zij in de si­tua­tie z­ou­den kun­nen wil­len weten.
Groep 4 - Debby's ou­ders
 • Jul­lie be­reiden v­ra­gen voor Sven en Debby voor. Wat z­ou­den Debby's ou­ders hun doch­ter en Sven kun­nen wil­len v­ra­gen?
  Pro­beer om wat de v­ra­gen be­treft dicht bij het ver­haal te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie de po­si­tie van Debby's ou­ders mo­eten in­ne­men en mo­eten o­verl­eg­gen, wat zij in de si­tua­tie z­ou­den kun­nen wil­len weten.
Alle groe­pen:

Ge­bruik ook je aan­te­ken­in­gen over de nor­men en waar­den van de ver­schil­len­de per­so­na­ge­s!

Hulp­kaar­t­je

Als je het mo­ei­li­jk vindt om v­ra­gen voor Sven en Debby te be­den­ken/te an­ti­ci­pe­ren, denk dan aan de vol­gen­de aspec­ten:

-​begin van hun re­la­tie
-​gedrag tij­dens de re­la­tie
-eind van de re­la­tie
-​gevoelens t­ji­dens en na de re­la­tie

Hulp­kaar­t­je

Als je het mo­ei­li­jk vindt om v­ra­gen voor Sven en Debby te be­den­ken/te an­ti­ci­pe­ren, denk dan aan de vol­gen­de aspec­ten:

-​begin van hun re­la­tie
-​gedrag tij­dens de re­la­tie
-eind van de re­la­tie
-​gevoelens t­ji­dens en na de re­la­tie

Hulp­kaar­t­je

Als je het mo­ei­li­jk vindt om v­ra­gen voor Sven en Debby te be­den­ken/te an­ti­ci­pe­ren, denk dan aan de vol­gen­de aspec­ten:

-​begin van hun re­la­tie
-​gedrag tij­dens de re­la­tie
-eind van de re­la­tie
-​gevoelens t­ji­dens en na de re­la­tie

Hulp­kaar­t­je

Als je het mo­ei­li­jk vindt om v­ra­gen voor Sven en Debby te be­den­ken/te an­ti­ci­pe­ren, denk dan aan de vol­gen­de aspec­ten:

-​begin van hun re­la­tie
-​gedrag tij­dens de re­la­tie
-eind van de re­la­tie
-​gevoelens t­ji­dens en na de re­la­tie

Hulp nodig?
Hulp nodig?
Hulp nodig?
Hulp nodig?