• Youtube-Tutorials
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
 • 10
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Stel dat je een in­ter­na­ti­o­naal be­ken­de you­tuber bent. Je maakt re­gel­ma­tig video's in het En­gels, maar nu heeft een Ne­der­land­se com­mu­ni­ca­tie ge­noot­schap je ge­v­raagd om mee te doen bij een cam­pa­gne voor de pro­mo­tie van het ge­bruik van mo­der­ne media door de ou­de­re ge­ne­ra­tie. Ze wil­len da­ar­mee Ne­der­landers boven de vi­jf­tig aan­mo­e­di­gen om so­cial media in­ten­sie­ver te ge­brui­ken. Plan dus met je groep een youtube-​tutorial in het Ne­der­lands!
In je gro­e­pen...
 • Denk er­over naar wat je pre­ci­es wilt uit­leg­gen - jul­lie mogen zeker de schrif­te­li­jke ge­bruik­saan­wi­j­zing als basis ge­brui­ken!
 • Schri­jf een script voor de video:
  Be­schri­jf de set­ting. Voor­beeld: De spre­ker zit aan een tafel. Op de tafel staat een fles met water.
  Ge­bruik di­rec­te rede. Voor­beeld: Ju­li­en: Hallo beste men­sen! Van­daag ga ik...
  Ge­bruik regie in­struc­ties. Voor­beeld: Ju­li­en draait zich om en spreekt tegen de muur.
x