• Jeugdcultuur en social media - samenhang?!
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
 • 10
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1

Uit­t­rek­sel van wi­ki­pe­dia.nl:

De­fi­ni­tie van jeugd­cu­l­tu­ur

Jeugd­cu­l­tu­ur is het ge­heel van cu­l­tu­re­le ui­tin­gen en be­le­vin­gen dat spe­ci­fiek leeft in jon­ge­ren­groe­pen. Een jeugd­cu­l­tu­ur is niet zo­maar een jon­ge­ren­groep, maar zij heeft als extra ken­merk dat er spra­ke is van nor­men en waar­den, die vorm kri­j­gen in taal, kle­ding, lichaams­ver­sier­ing (kap­sels, tat­too's, pier­cings) en mu­ziek. Een jeugd­cu­l­tu­ur kent dus een bin­nen­kant en een bui­ten­kant.

https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Jeugd­cu­l­tu­ur

Jeugd­cu­l­tu­ur is het ge­heel van cu­l­tu­re­le ui­tin­gen en be­le­vin­gen dat spe­ci­fiek leeft in jon­ge­ren­groe­pen. Een jeugd­cu­l­tu­ur is niet zo­maar een jon­ge­ren­groep, maar zij heeft als extra ken­merk dat er spra­ke is van nor­men en waar­den, die vorm kri­j­gen in taal, kle­ding, lichaams­ver­sier­ing (kap­sels, tat­too's, pier­cings) en mu­ziek. Een jeugd­cu­l­tu­ur kent dus een bin­nen­kant en een bui­ten­kant.

1

Uit­t­rek­sel van wi­ki­pe­dia.nl:

De­fi­ni­tie van jeugd­cu­l­tu­ur

5
10
15
https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Jeugd­cu­l­tu­ur
https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Jeugd­cu­l­tu­ur
1
Lees de tekst en mar­keer be­l­an­gri­jke woor­den.
Hoe be­gri­jp jij de term jeugd­cu­l­tu­ur? Geef er een korte eigen de­fi­ni­tie van!
2
Gaat met z'n tweeën in ge­sprek. Waar zien jul­lie raak­vlak­ken tus­sen jeugd­cu­l­tu­ur en so­cial media? Kies samen met je part­ner een of twee van de on­dera­an staan­de pun­ten.
 • vri­je­tij­ds­be­s­tedin­gen
 • taal
 • in­ter­es­ses
 • mode
 • om­gang met leef­tij­ds­ge­no­ten
 • mu­ziek
Werk nu een con­creet voor­beeld uit dat bij so­cial media en het on­der­deel van jeugd­cu­l­tu­ur past dat jul­lie heb­ben ge­ko­zen. In­di­en nodig, ge­bruik de on­dera­an staan­de voor­beel­den als hulp.
Schri­jf tref­woor­den op!
 • Voor­beeld 1: Ju­li­en Bem. Wie is dat? Wat doet hij? Past hij bij jeugd­cu­l­tu­ur? Bij welk on­der­deel past hij? Wat heeft hij met so­cial media te maken?
 • Voor­beeld 2: We gaan daar nog eens over appen! Hoe ver­an­dert so­cial media het ta­al­ge­bruik?
x