• Jeugdcultuur en social media - samenhang?!
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
 • 10
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1

Uit­t­rek­sel van wi­ki­pe­dia.nl:

De­fi­nitie van jeugd­cul­tuur

Jeugd­cul­tuur is het ge­heel van cul­tu­re­le ui­tin­gen en be­le­vin­gen dat spe­ci­fiek leeft in jon­ge­ren­gro­e­pen. Een jeugd­cul­tuur is niet zo­maar een jon­ge­ren­gro­ep, maar zij heeft als extra ken­merk dat er sprake is van nor­men en waar­den, die vorm kri­j­gen in taal, kle­ding, lichaams­ver­siering (kap­sels, tat­too's, pier­cings) en mu­ziek. Een jeugd­cul­tuur kent dus een bin­nen­kant en een bui­ten­kant.

https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Jeugd­cul­tuur

Jeugd­cul­tuur is het ge­heel van cul­tu­re­le ui­tin­gen en be­le­vin­gen dat spe­ci­fiek leeft in jon­ge­ren­gro­e­pen. Een jeugd­cul­tuur is niet zo­maar een jon­ge­ren­gro­ep, maar zij heeft als extra ken­merk dat er sprake is van nor­men en waar­den, die vorm kri­j­gen in taal, kle­ding, lichaams­ver­siering (kap­sels, tat­too's, pier­cings) en mu­ziek. Een jeugd­cul­tuur kent dus een bin­nen­kant en een bui­ten­kant.

1

Uit­t­rek­sel van wi­ki­pe­dia.nl:

De­fi­nitie van jeugd­cul­tuur

5
10
15
https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Jeugd­cul­tuur
https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Jeugd­cul­tuur
1
Lees de tekst en mar­keer bel­an­gri­jke woor­den.
Hoe be­gri­jp jij de term jeugd­cul­tuur? Geef er een korte eigen de­fi­nitie van!
2
Gaat met z'n tweeën in ge­sprek. Waar zien jul­lie raakv­lak­ken tus­sen jeugd­cul­tuur en so­cial media? Kies samen met je part­ner een of twee van de on­dera­an sta­an­de pun­ten.
 • vri­je­tij­ds­be­s­te­din­gen
 • taal
 • in­ter­es­ses
 • mode
 • om­gang met leef­tij­ds­ge­no­ten
 • mu­ziek
Werk nu een con­creet voor­beeld uit dat bij so­cial media en het on­der­deel van jeugd­cul­tuur past dat jul­lie heb­ben ge­ko­zen. In­di­en nodig, ge­bruik de on­dera­an sta­an­de voor­beel­den als hulp.
Schri­jf tref­woor­den op!
 • Voor­beeld 1: Ju­li­en Bem. Wie is dat? Wat doet hij? Past hij bij jeugd­cul­tuur? Bij welk on­der­deel past hij? Wat heeft hij met so­cial media te maken?
 • Voor­beeld 2: We gaan daar nog eens over appen! Hoe ver­an­dert so­cial media het ta­al­ge­bruik?
x