• Stille samenwerking - Gebruiksaanwijzing digitale media
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
 • 10
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Spre­ken
 • Wat is een ge­bruik­saan­wi­j­zing en hoe schri­jf je die? Over­leg samen en check het hulp­kaart­je in­di­en nodig!
 • Kies met je groep één me­di­um (in­sta­gram, snap­chat, net­flix, you­tube...) waar je iets over wilt uit­leg­gen.
 • Zoek woor­den op die je even­tueel nodig zou kun­nen heb­ben voor de ge­bruik­saan­wi­j­zing. Jul­lie mogen na­tu­ur­li­jk ook jul­lie wo­or­den­schat mind-​maps erbij leg­gen!
2
Schrij­ven
 • Stil­le sa­men­werking: Jul­lie schrij­ven samen een ge­bruik­saan­wi­j­zing van jul­lie me­di­um voor “ou­de­ren“.
 • Schrij­ven - door­ge­ven - lezen en ver­der schrij­ven - door­ge­ven - lezen en ver­der schrij­ven...
3
Spre­ken
 • Over­leg samen welke ge­bruik­saan­wi­j­zing jul­lie het best vin­den en welke tekst jul­lie dus zou­den voor­le­zen.
 • Check het hulp­kaart­je in­di­en nodig!
Hulp­kaart­je - Ge­bruik­saan­wi­j­zing
De­fi­nitie - van­da­le.nl
 • ge·bruiks·aan·wij·zing (de; v; meer­voud: ge­bruik­saan­wi­j­zin­gen)
  → uit­leg van hoe iets werkt; = hand­lei­ding
In­houd
 • Be­schrij­ving van het pro­duct → Waar­voor kun je het me­di­um bij­voor­beeld ge­brui­ken?
 • Be­schrij­ving van de be­die­ning, wijze van ge­bruik
Taal en stijl
 • Niet men­gen: je → in­for­meel // u → for­meel
 • Ge­bruik im­pe­ra­tie­ven: ga, druk, lees, neem...
 • Ge­bruik vo­eg­woor­den om de tekst te struc­ture­ren: nadat, voor­dat, zo­lang, ter­wi­jl, tot­dat...
Hulp­kaart­je - Eva­lu­a­tie
Cri­te­ria voor de beoor­de­ling: Is de tekst...

 • goed be­gri­j­pe­li­jk?
 • mooi sa­men­hang­end?
 • goed te lezen?
 • goed ge­struc­tu­re­erd?
 • do­el­tref­fend? → Wordt het doel be­reikt?
x