• Sociale netwerken
  • anonym
  • 30.06.2020
  • Allgemeine Hochschulreife
  • 10
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.

Uit­t­rek­sel van wi­ki­pe­dia.nl: De­fi­ni­tie van so­cia­al­net­werk­si­te

Veel so­cia­al­net­werk­si­tes rich­ten zich op ver­maak en het in con­tact blij­ven met vri­en­den. Deel­ne­mers kun­nen be­rich­ten stu­ren naar con­tac­ten en bij­voor­beeld foto's, video's en in­ter­net­links delen. Een pro­fiel kan mul­ti­me­dia (foto's en video's) be­vat­ten, in­ter­es­ses (hobby's) en voor­keu­ren (eten, mu­ziek).

On­der­deel van de so­cia­le in­ter­ac­tie op veel van deze web­sites is de 'vind-​ik-leukknop', wa­ar­mee ge­brui­kers hun waar­de­ring of steun tot uit­druk­king kun­nen bren­gen. Het knop­je werd in 2007 geïntroduceerd door Fri­end­Feed, dat in 2009 door Face­book werd over­ge­no­men. In 2011 namen Goog­le en Twit­ter het voor­beeld over. Bij Goog­le heet de knop +1, bij Twit­ter 'Fa­vor­iet', bij You­Tube 'Ik vind dit leuk' en bij In­sta­gram, net als bij Face­book, 'Vind ik leuk'. Het knop­je wordt op ver­schil­len­de ma­nie­ren vorm­ge­ge­ven, zoals met een duim om­hoog (Face­book), hart­je (Twit­ter en In­sta­gram). Het En­gel­se werk­woord to like ('hou­den van') kreeg er door het in­ter­net­fe­no­meen zelfs een nieu­we be­te­ke­nis bij: zijn waar­de­ring of goed­keu­ring laten bli­jken met be­hulp van een icoon of link. De Van Dale nam het tref­woord 'liken' voor het eerst op in de vi­jf­ti­en­de edi­tie uit 2015.

https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/So­cia­al­net­werk­si­te

Veel so­cia­al­net­werk­si­tes rich­ten zich op ver­maak en het in con­tact blij­ven met vri­en­den. Deel­ne­mers kun­nen be­rich­ten stu­ren naar con­tac­ten en bij­voor­beeld foto's, video's en in­ter­net­links delen. Een pro­fiel kan mul­ti­me­dia (foto's en video's) be­vat­ten, in­ter­es­ses (hobby's) en voor­keu­ren (eten, mu­ziek).

On­der­deel van de so­cia­le in­ter­ac­tie op veel van deze web­sites is de 'vind-​ik-leukknop', wa­ar­mee ge­brui­kers hun waar­de­ring of steun tot uit­druk­king kun­nen bren­gen. Het knop­je werd in 2007 geïntroduceerd door Fri­end­Feed, dat in 2009 door Face­book werd over­ge­no­men. In 2011 namen Goog­le en Twit­ter het voor­beeld over. Bij Goog­le heet de knop +1, bij Twit­ter 'Fa­vor­iet', bij You­Tube 'Ik vind dit leuk' en bij In­sta­gram, net als bij Face­book, 'Vind ik leuk'. Het knop­je wordt op ver­schil­len­de ma­nie­ren vorm­ge­ge­ven, zoals met een duim om­hoog (Face­book), hart­je (Twit­ter en In­sta­gram). Het En­gel­se werk­woord to like ('hou­den van') kreeg er door het in­ter­net­fe­no­meen zelfs een nieu­we be­te­ke­nis bij: zijn waar­de­ring of goed­keu­ring laten bli­jken met be­hulp van een icoon of link. De Van Dale nam het tref­woord 'liken' voor het eerst op in de vi­jf­ti­en­de edi­tie uit 2015.

Uit­t­rek­sel van wi­ki­pe­dia.nl: De­fi­ni­tie van so­cia­al­net­werk­si­te

5
10
15
20
25
30
35
https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/So­cia­al­net­werk­si­te
https://nl.wi­ki­pe­dia.org/wiki/So­cia­al­net­werk­si­te
1
Lees de tekst. Welke woor­den zou je bij het be­spre­ken van het thema so­cia­le media nodig kun­nen heb­ben? On­der­streep de woor­den!
  • Begin on­dera­an met de woor­den uit de tekst een mind­map.
  • Vul je mind­map aan met woor­den die je­zelf nog be­l­an­gri­jk vindt bij het thema. Ge­bruik je mo­bielt­je om woor­den na te ki­jken.
SO­CIA­LE MEDIAx