• Acht Fragen zu den katholischen Sakramente
 • Christian Leeser
 • 30.06.2020
 • Mittlere Reife
 • Religion
 • 7
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Wel­che Sa­kra­men­te ge­hö­ren zu den Ein­füh­rungs­sa­kra­men­te?
 • Taufe
 • Buß­sa­kra­ment
 • Eu­cha­ris­tie / Erst­kom­mu­ni­on
 • Fir­mung
 • Ehe­sa­kra­ment
 • Pries­ter­wei­he
 • Kran­ken­sal­bung
2
Wel­che Sa­kra­men­te sind die Sa­kra­men­te der Hei­lung?
 • Taufe
 • Buß­sa­kra­ment
 • Eu­cha­ris­tie / Erst­kom­mu­ni­on
 • Fir­mung
 • Ehe­sa­kra­ment
 • Pries­ter­wei­he
 • Kran­ken­sal­bung
3
Wel­che Sa­kra­men­te ge­hö­ren zu den Wei­he­sa­kra­men­te?
 • Taufe
 • Buß­sa­kra­ment
 • Eu­cha­ris­tie / Erst­kom­mu­ni­on
 • Fir­mung
 • Ehe­sa­kra­ment
 • Pries­ter­wei­he
 • Kran­ken­sal­bung
4
Wel­che Sa­kra­men­te ge­hö­ren zu den Haupt­sa­kra­men­te?
 • Taufe
 • Buß­sa­kra­ment
 • Eu­cha­ris­tie / Erst­kom­mu­ni­on
 • Fir­mung
 • Ehe­sa­kra­ment
 • Pries­ter­wei­he
 • Kran­ken­sal­bung
5
Wel­che Sa­kra­men­te ge­hö­ren zu den Ne­ben­sa­kra­men­te?
 • Taufe
 • Buß­sa­kra­ment
 • Eu­cha­ris­tie / Erst­kom­mu­ni­on
 • Fir­mung
 • Ehe­sa­kra­ment
 • Pries­ter­wei­he
 • Kran­ken­sal­bung
6
Wel­che Sa­kra­men­te kön­nen mehr­ma­lig ge­spen­det wer­den?
 • Taufe
 • Buß­sa­kra­ment
 • Eu­cha­ris­tie / Erst­kom­mu­ni­on
 • Fir­mung
 • Ehe­sa­kra­ment
 • Pries­ter­wei­he
 • Kran­ken­sal­bung
7
Wel­che Sa­kra­men­te wer­den nur ein­ma­lig ge­spen­det?
 • Taufe
 • Buß­sa­kra­ment
 • Eu­cha­ris­tie / Erst­kom­mu­ni­on
 • Fir­mung
 • Ehe­sa­kra­ment
 • Pries­ter­wei­he
 • Kran­ken­sal­bung
8
Wel­che Sa­kra­men­te schlie­ßen sich ge­gen­sei­tig aus?
 • Taufe
 • Buß­sa­kra­ment
 • Eu­cha­ris­tie / Erst­kom­mu­ni­on
 • Fir­mung
 • Ehe­sa­kra­ment
 • Pries­ter­wei­he
 • Kran­ken­sal­bung