• Luisteroefening: Kleren en milieu
 • anonym
 • 30.06.2020
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.

Hinweis zum Einsatz im Unterricht

https://schooltv.nlvideowaarom-is-veel-kleding-kopen-slecht-voor-het-milieu-kleding-maken-en-weggooien-is-vervuilend/#q=kleren

Video Hör-Seh-Verstehen

1
Kruis het goede ant­woord aan!
Hoeveel kle­dingst­uk­ken koopt de ge­mid­del­de Ne­der­lan­der jaar­li­jks?
 • vie­ren­der­tig
 • tweeent­win­tig
 • ze­sen­veer­tig
 • ze­ve­nen­vi­jf­tig
Hoeveel li­ters water zijn er nodig om één spi­jker­broek te pro­du­ce­ren?
 • acht­ti­en­dui­zend li­ters
 • vier­hon­derd li­ters
 • ta­ch­tig li­ters
 • acht­dui­zend li­ters
Kle­ren wor­den het snelst weg­ge­goo­id in...
 • Zwitser­land
 • Ame­ri­ka
 • Eu­ro­pa
 • China
Hoeveel van de oude kle­ren wor­den ge­bruikt om er nieu­we kle­ding van te maken?
 • 87%
 • min­der dan 1%
 • 13%
 • geen in­for­ma­tie
2
Luis­ter en schri­jf de goede woor­den in de gaat­jes!

Je kan sim­pel­weg zo mo­ge­li­jk nieu­we kle­ren kopen en het­z­elf­de dra­gen. En als je dan toch an­de­re kle­ren wil, ga dan voor en gooi oude kle­ren niet in de vuil­nis­bak, maar geef ze weg, bij­voor­beeld aan het Leger des Heils.
En ook de kan veel doen. Kle­ding in plaats van ver­ko­pen bij­voor­beeld. Een soort voor kle­ren, voor zeg 30€ per maand kun je dan 4 kle­dingst­uk­ken ge­brui­ken.

3
Maak no­ti­ties en leg uit: Wat is er be­do­eld met...
 • fast fa­shion
 • plastic soep
 • een soort net­flix voor kle­ren