• [8 Diff NL Rak] Lezen: Taal vitaal op school, p.46
  • anonym
  • 30.06.2020
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Glo­baal be­gri­jpen - Kijk naar de tekst. Wat is er op het plaat­je? Wat is de titel van de tekst?
Spe­cu­leer: Waa­ro­ver gaat het? For­mu­leer een eigen zin over de in­houd van de tekst!
2
De­tails be­gri­jpen - Lees de tekst. Waar of niet waar? Kruis het goede ant­woord aan!
Bij Ne­der­landers thuis krijg je al­tijd kof­fie, maar nooit thee.
Je bent bij Ne­der­landers mee­stal niet van harte wel­kom.
Je kri­jgt nooit twee ko­ek­jes bij één kopje thee of kof­fie.
Mee­stal krijg je al­leen één drank.
Je mag ge­woon zeg­gen als je niets meer wilt drin­ken.
Ne­der­landers spre­ken vaak van 'kof­fie drin­ken', maar ze drin­ken dan soms ook thee.
x