• Familje Feer 2
  • Iris Busch
  • 29.05.2023
  • Friesisch
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.

Fa­mil­je Feer feit be­schük - A ploon för a weg

Fa­mil­je Feer feit be­schük faan tante Wen­cke an unkel Rick­lef. Jo wel föl oner­nem.Mun­dai: welen lian (Bua­lig­s­em), bruad an run­stü­ken kuupe (Wrak­sem), turag loongs a dik keerTeis­dai: ütj uun´t heef gung (Dun­sem)Weens­dai: iin­ku­upe bi Mar­gret uun Öö­we­nem, auer Mad­lem tu Aal­ker­sem keer, uun´t mu­se­um gungTüürs­dai: is an waf­ler iidj (Nji­blem)Frei­dai: ap bi strun (Gua­ting), mä´t wel keer tu Öder­sem auer Wi­isem an He­de­hü­s­em,

sano­ner­gung uun Öder­sem uun­lu­keSöninj: Ad­ven­ture Golf, maln knip­se (Bo­rig­s­em), grile uun guard aran bi a WikSön­dai: tu hööw gung (Sö­leraanj), ku­uken iidj uun Oler­sem, turag auer Klan­tem an Taf­tem keerFa­mi­lie Feer be­kommt Be­such von Tante Wen­cke und Onkel Rick­lef. Sie wol­len viel un­ter­neh­men.Mon­tag: Fahr­rä­der lei­hen (Bol­di­xum), Brot und Bröt­chen kau­fen (Wri­xum), zu­rück am Deich ent­lang fah­renDiens­tag: Ins Watt gehen (Dun­sum)Mitt­woch: Ein­kau­fen bei Mar­gret in Oevenum, über Mid­lum nach Al­ker­sum fah­ren, ins Mu­se­um gehenDon­ners­tag: Eis und Waf­feln essen (Nie­blum)Frei­tag: Zum Strand gehen (Go­ting), mit dem Fahr­rad nach Uter­sum fah­ren, über Wits­um und He­de­hu­sum, Son­nen­un­ter­gang in Uter­sum an­se­henSonn­abend: Ad­ven­ture Golf, Mühle fo­to­gra­fie­ren (Borgs­um), gril­len im Gar­ten zu­hau­se in WykSonn­tag: Zum Got­tes­dienst gehen (Süd­e­r­en­de), Ku­chen essen in Old­sum, zu­rück über Klin­tum und Tof­tumHua­ram at gungt

wur­den fa­mil­je Feer 2

taar­pen üüb feer

we­gen­daar

Re­gel­mä­ßi­ge Ver­ben im Prä­sens 3

Un­re­gel­mä­ßi­ge Ver­ben im Prä­sens 2gung - gehen

keer - fahren

knipse -

fotografieren

ütjlian -

ausleihen

uunluke -

ansehen

ik

gung

keer

knipse

lian ütj

luke uun

gungst

keerst

knipsest

lianst ütj

lukest uun

hi- hat- at

gungt

keert

knipset

liant ütj

luket uun

wi- jam- jo

gung

keer

knipse

lian ütj

luke uun

Regelmäßige Verben im Präsens 3fu - bekommen

iidj - essen

iinkuupe - einkaufen

onernem - unternehmen

ik

fu

iidj

kuupe iin

onernem

feest

atst

keefst iin

onernamst

hi- hat- at

feit

at

keeft iin

onernamt

wi- jam- jo

fu

iidj

kuupe iin

onernem

Unregelmäßige Verben im Präsens 2
x