• Nederlands
 • anonym
 • 30.06.2020
 • Allgemeine Hochschulreife
 • 10
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Hot seat!

Me­tho­de:

Som­mi­ge leer­lin­gen nemen de po­si­tie van de hoofd­fi­gu­ren in en wor­den door hun klas­ge­no­ten ge­inter­viewd.Doel:

Je kunt het per­spec­tief van de fi­gu­ren over­ne­men en hun ge­drag re­flec­te­ren.Groe­pen en op­drach­ten:

Hoofd­fi­gu­ren: Neem de po­si­tie van je fi­gu­ur in. Denk ero­ver na wat voor vra­gen de an­de­ren zou­den kun­nen stel­len en be­reid je in­hou­de­li­jk daa­rop voor. Pro­beer ook over je ta­al­ge­bruik na te den­ken.

Schri­jf tref­woor­den op voor in­houd en taal!

Kies één of twee ac­teurs die de hoofd­fi­gu­ur op de hot seat zul­len re­pre­sen­te­ren.In­ter­view­ers: Be­denk re­le­van­te (!) vra­gen die je aan de hoofd­fi­gu­ren wilt stel­len.

Schri­jf tref­woor­den op voor in­houd en taal!

Tij­dens het in­ter­view stel­len jul­lie af­wis­sel­end de vra­gen (ie­dereen stelt ten min­s­te één vraag!).

Kies bo­ven­di­en één schrij­ver. De schrij­ver moet tij­dens het in­ter­view bi­j­zon­der goed oplet­ten, mee­schrij­ven en ach­teraf de re­sul­ta­ten sa­men­vat­ten.

Hot seat!

Me­tho­de:

Som­mi­ge leer­lin­gen nemen de po­si­tie van de hoofd­fi­gu­ren in en wor­den door hun klas­ge­no­ten ge­inter­viewd.Doel:

Je kunt het per­spec­tief van de fi­gu­ren over­ne­men en hun ge­drag re­flec­te­ren.Groe­pen en op­drach­ten:

Hoofd­fi­gu­ren: Neem de po­si­tie van je fi­gu­ur in. Denk ero­ver na wat voor vra­gen de an­de­ren zou­den kun­nen stel­len en be­reid je in­hou­de­li­jk daa­rop voor. Pro­beer ook over je ta­al­ge­bruik na te den­ken.

Schri­jf tref­woor­den op voor in­houd en taal!

Kies één of twee ac­teurs die de hoofd­fi­gu­ur op de hot seat zul­len re­pre­sen­te­ren.In­ter­view­ers: Be­denk re­le­van­te (!) vra­gen die je aan de hoofd­fi­gu­ren wilt stel­len.

Schri­jf tref­woor­den op voor in­houd en taal!

Tij­dens het in­ter­view stel­len jul­lie af­wis­sel­end de vra­gen (ie­dereen stelt ten min­s­te één vraag!).

Kies bo­ven­di­en één schrij­ver. De schrij­ver moet tij­dens het in­ter­view bi­j­zon­der goed oplet­ten, mee­schrij­ven en ach­teraf de re­sul­ta­ten sa­men­vat­ten.

Hot seat - De tatoeage

Sce­n­a­rio:

We zijn aan het eind van het ver­haal. Stel dat opeens alle be­l­an­gri­jke per­so­na­ges van de roman in de­z­elf­de kamer zit­ten: Arend, Félice, Opa Jan, Are­nds ou­ders, Félices ou­ders, Bar­bet, San­dri­ne en Teun.

Ie­dereen lijkt bran­den­de vra­gen te heb­ben voor Arend en Félice.

Groep 1 - Arend
 • Jul­lie be­reiden Arend op de vra­gen voor. Pro­beer om wat de ant­woor­den be­treft dicht bij de tekst te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie Are­nds po­si­tie mo­eten in­ne­men en mo­eten overl­eg­gen, wat hij in de si­tua­tie zou ant­woor­den.
  Kies twee ac­teurs die samen als Arend op de hot seat zul­len plaats nemen.
Groep 2 - Félice
 • Jul­lie be­reiden Félice op de vra­gen voor. Pro­beer om wat de ant­woor­den be­treft dicht bij de tekst te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie Are­nds po­si­tie mo­eten in­ne­men en mo­eten overl­eg­gen, wat hij in de si­tua­tie zou ant­woor­den.
  Kies twee ac­teurs die samen als Félice op de hot seat zul­len plaats nemen.
Groep 3 - Bar­bet, San­dri­ne en Teun
 • Jul­lie be­reiden vra­gen voor Arend en Félice voor. Wat zou­den Bar­bet, San­dri­ne en Teun de bei­den kun­nen vra­gen?
  Pro­beer om wat de ant­woor­den be­treft dicht bij de tekst te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie de po­si­tie van de vri­en­den mo­eten in­ne­men en mo­eten overl­eg­gen, wat zij in de si­tua­tie zou­den kun­nen wil­len weten.
Groep 4 - Ou­ders van Arend en Opa Jan
 • Jul­lie be­reiden vra­gen voor Arend en Félice voor. Wat zou­den de ou­ders van Arend en Opa Jan de bei­den kun­nen vra­gen?
  Pro­beer om wat de ant­woor­den be­treft dicht bij de tekst te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie de po­si­tie van de fa­mi­lie­le­den mo­eten in­ne­men en mo­eten overl­eg­gen, wat zij in de si­tua­tie zou­den kun­nen wil­len weten.
Groep 5 - Ou­ders van Félice
 • Jul­lie be­reiden vra­gen voor Arend en Félice voor. Wat zou­den de ou­ders van Félice de bei­den kun­nen vra­gen?
  Pro­beer om wat de ant­woor­den be­treft dicht bij de tekst te blij­ven. Dat wil zeg­gen, dat jul­lie de po­si­tie van de fa­mi­lie­le­den mo­eten in­ne­men en mo­eten overl­eg­gen, wat zij in de si­tua­tie zou­den kun­nen wil­len weten.
Hulp­kaar­t­je

Als je het mo­ei­li­jk vindt om vra­gen voor Arend en Félice te be­den­ken/te an­ti­ci­pe­ren, denk dan aan de vol­gen­de aspec­ten:

-​begin van hun re­la­tie

-​gedrag tij­dens de re­la­tie

-eind van de re­la­tie

-​gevoelens tji­dens de re­la­tie

Hulp­kaar­t­je

Als je het mo­ei­li­jk vindt om vra­gen voor Arend en Félice te be­den­ken/te an­ti­ci­pe­ren, denk dan aan de vol­gen­de aspec­ten:

-​begin van hun re­la­tie

-​gedrag tij­dens de re­la­tie

-eind van de re­la­tie

-​gevoelens tji­dens de re­la­tie

Hulp­kaar­t­je

Als je het mo­ei­li­jk vindt om vra­gen voor Arend en Félice te be­den­ken/te an­ti­ci­pe­ren, denk dan aan de vol­gen­de aspec­ten:

-​begin van hun re­la­tie

-​gedrag tij­dens de re­la­tie

-eind van de re­la­tie

-​gevoelens tji­dens de re­la­tie

Hulp­kaar­t­je

Als je het mo­ei­li­jk vindt om vra­gen voor Arend en Félice te be­den­ken/te an­ti­ci­pe­ren, denk dan aan de vol­gen­de aspec­ten:

-​begin van hun re­la­tie

-​gedrag tij­dens de re­la­tie

-eind van de re­la­tie

-​gevoelens tji­dens de re­la­tie

x